Het stipendium voor een H. Mis op zon- en feestdagen is € 25,-; voor een H. Mis op weekdagen is de bijdrage € 10,-.
U kunt een H. Mis bestellen op de pastorie: Rochusplein 3, 5988 CG Helden tel. 3071488 / 06 21202118; 
e-mail kerkbestuurhelden@home.nl Banknummer NL61 RABO 0120795094 via de telefoon of op het spreekuur op donderdag van 09.30 tot 10.30 uur. Of in een enveloppe in de brievenbus pastorie o.v.v. naam en datum.
N.B. Opgave van een intentie via de bank is niet voldoende: de bank geeft uw bijschrift niet aan ons door. S.v.p. dan ook even bellen of een briefje in de bus.

KERKELIJKE VIERINGEN EN INTENTIES
Aanmelden: Vanwege de maatregel van de Overheid van max 30 kerkgangers vw Corona kan men zich telefonisch aanmelden bij de pastoor 06 21202118 / 077 3071488 in de week voorafgaand.

Zondag 1 november
H. Mis 10.00 uur – Allerheiligen en Allerzielen. t.i.v. tot bijzonder intentie voor allen die gestorven zijn sinds Allerheiligen van het vorig jaar; daarna gebed op kerkhof vw corona aangepast.
Kerk open 13.00 – 15.00 uur. De kerk is open voor stil gebed en aanbidding. Het Allerheiligste is uitgesteld. U kunt ook in alle rust een gedachtenisprentje meenemen, met daarop de namen van hen die een kerkelijk afscheid hebben gehad sinds Allerheiligen van het vorig jaar.

Vrijdag 6 november
De H. Communie wordt thuisgebracht vanaf 09.00 uur

Zondag 8 november
H. Mis 10.00 uur –  t.i.v. Josephine van Dooren (jaardienst); uit dankbaarheid vw het 55jarig huwelijksjubileum van Jan en Jet Lemmen en ter bemoediging speciaal in deze tijd;

Zondag 15 november
H. Mis 10.00 uur – t.i.v. overl. fam. Cox-v.d. Beucken

——————————————————————————————————————–

Het is mogelijk om een jaardienst te “stichten”. D.w.z. dat u voor een periode van vijf, tien of twintig jaar een H. Mis bestelt tot intentie van een of meer overleden familieleden. U betaalt het huidige tarief en geen extra kosten. Voor het stichten van een jaardienst neemt u contact op met de pastoor.