KERKBESTUUR PAROCHIE FEDERATIE SINT VINCENTIUS
Het kerkbestuur heeft van ouds als taak het getrouw beheren van de bezittingen, financiën en gebouwen van de parochie. Naast deze taken komen tegenwoordig ook steeds meer zaken van pastorale aard aan bod.

ÉÉN KERKBESTUUR VOOR ZEVEN PAROCHIES
De r.k.- parochies “Heilige Jozef” te Beringe,  “Heilige Jacobus de Meerdere” te Egchel, “Heilig Hart van Jezus” te Grashoek, “Heilige Lambertus” te Helden, “Onbevlekt Hart van Maria” te Koningslust, “Sint Nicolaas” te Meijel “Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten” te Panningen, ook wel de Vincentiusparochies genoemd, hebben sinds 1 januari 2015 één gezamenlijk kerkbestuur. Het is een bestuur dat gaat over zeven zelfstandige parochies. Sinds 1 januari 2022 vormen deze samenwerkende parochies een FEDERATIE. D.w.z. er is een overkoepelend kerkbestuur, een geconsolideerde jaarrekening en een gezamenlijke exploitatie.

Samenstelling kerkbestuur:

Pastoor Peter van der Horst, voorzitter
Rochusplein 3, 5988 CG Helden
T 077 3071488 / 06 21202118
E kerkbestuur@vincentiusparochies.nl / pet.horst@home.nl

Mieke Nijssen, secretaris / personeel en organisatie
Neerseweg 33 5988 NC Helden
T  06 -3069 2087
Emailadres secretariaat secretariaat@vincentiusparochies.nl
Postadres van het kerkbestuur:
Rochusplein 3, 5988 CG Helden
Emailadres van het bestuur kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Hein Haenen, penningmeester / financiën en administratie
Zelen 3-B, 5981 PM Panningen
T 077 – 3076498  06 41634170
h.a.j.haenen@kpnmail.nl

Frits Berben, vice-voorzitter, medegebruik; vrijwilligers
Dopheide 23, 5768 CG Meijel
T 06 30161574
E frits.berben@xs4all.nl

Hay Dorssers, gebouwen
Stogger 12, 5988 AD Helden
T  06 1669 5460
hay@hilaris.nl

Kapelaans St. Vincentiusfederatie:
Roger Maenen 
Kerkstraat 5, 5768, BH  Meijel
 T  077 – 4661850       06 1292 2834
roger.maenen@ziggo.nl

Piet Houben
Wilhelminastraat 14, 5981 XW Panningen
T  077 – 3071388       06 5758 7506
phjhouben892@kpnmail.com

Het kerkbestuur is op zoek naar geschikte kandidaten uit de parochies Beringe, Grashoek, Egchel en Koningslust.

Voor al deze bestuursleden geldt dat zij voor al de zeven parochies van de federatie zijn benoemd en dus voor zeven parochies de belangen zullen behartigen. Wel zullen de bestuursleden hun eigen parochie als eerste aandachtsterrein zien en de contacten met de werkgroepen van vrijwilligers onderhouden.

DEKENAAT
De federatie St. Vincentius maakt deel uit van het dekenaat Horst-Helden
Deken: W. Varela Gaviria, Hoofdstraat 7, 5961 EX Horst.
077-3981416 Wilson_Varela@hotmail.com

PAROCHIECENTRUM
Ten dienste van het kerkbestuur en het priesterteam functioneert het parochiecentrum, waar werknemers de financiële administratie behartigen en ook vrijwilligers werken ter ondersteuning van bestuur, priesters en parochianen.

Parochiecentrum Panningen
Wilhelminastraat 14
5981 XW Panningen
Open op maandag- en woensdagochtend van 08.30 tot 11.30 uur
Tel. tijdens kantooruren 077 3071388
e-mail: info@parochiecentrumpanningen.nl

PAROCHIEPLATFORM
In elk van de parochies is een parochieplatform geformeerd. Dat is een overleggroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen die de dagelijkse gang van zaken in de parochie regelen. De leden van dit parochieplatform  hebben, samen met de andere vrijwilligers, de taak de parochie ‘draaiende’ te houden en waar mogelijk activiteiten nieuw op te zetten. Dit platform is dus het plaatselijke gezicht van de kerk en juist hier komt de eigen identiteit van de parochie tot uitdrukking. De leden vertegenwoordigen de vrijwilligersgroepen en houden contact met deze groepen, zoals de koren, avondwakegroep, kosters, technische groep, bloemengroep, lectoren, acolieten, kerkhofploeg, actie kerkbalans, enz.

Het kerkbestuur zet de bestuurlijke en financiële lijnen uit inzake bestuur, maar het parochieplatform geeft vorm aan het dagelijkse kerk/parochieleven.
De relatie parochieplatform met het bestuur van de parochie wordt onderhouden door de regelmatige deelname van de parochiepriester of de pastoor en een lid van het kerkbestuur aan de overleggen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Vanouds registreert de parochie de persoonsgegevens van haar parochianen, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. D.w.z. iedere parochie houdt een register bij van alle gedoopte mensen die in de parochie wonen. Belangrijk uitgangspunt van de wet is dat de betrokkenen hier van op de hoogte zijn en toestemming hebben gegeven. Inzake een parochieregister is er altijd van uitgegaan dat het doopsel een impliciete toestemming hiervoor is, omdat het doopsel o.a. opname in de kerkgemeenschap inhoudt.  Iedere parochiaan behoudt te allen tijde het recht op informatie, inzage of correctie van zijn persoonsgegevens. Soms komen mensen op latere leeftijd tot een andere keuze en kan het zijn dat zij uit het parochieregister verwijderd willen worden. Dat kan en daarvoor moet men dan contact opnemen met de administratie van de parochie.
Wat betreft het bijhouden van de persoonsgegevens van de parochianen – naam, voornamen, geboortedatum en adres – mag men er van uitgaan dat de parochieadministratie dit met de grootste discretie behandelt volgens het nieuwe Reglement Bescherming persoonsgegevens dat met ingang van 01-06-2006 van kracht is geworden. Dit zelfde geldt ook voor het register van de kerkbijdrage.