Algemeen

Zo goed als alle mensen zullen het belang inzien van echte medemenselijkheid ten opzichte van elkaar. Liefde, trouw, behulpzaamheid, rechtvaardigheid, vergevingsgezindheid enz. worden door iedereen heel belangrijk gevonden om goed en menswaardig te kunnen leven. Maar voor een christen komt dat alles in de context van het geloof te staan. Het geloof in God en in zijn Zoon Jezus Christus en diens Blijde Boodschap. Het geloof zoals de kerk van alle eeuwen dat doorgeeft en steeds opnieuw probeert te vertalen naar het gewone leven van alle dag. In dat licht erkennen we dat christenzijn meer is dan enkel goed zijn voor elkaar. Hoe belangrijk en zelfs onmisbaar dat ook is. Wanneer wij geloven, dan bekennen wij dat wij niet zonder God kunnen. Hij is de bron van ons bestaan. Zijn Geest bezielt ons leven. Geloven betekent dat wij op God rekenen, maar dat Hij ook op ons mag rekenen, hoe klein en zwak wij ook vaak zijn. Juist in onze relatie tot God zullen wij de kracht vinden om goede medemensen te zijn. Op een heel speciale manier helpen ons daarbij de sacramenten. Sacramenten zijn tastbare tekens van Gods liefde voor de mensen. Het zijn “ontmoetingsmomenten” met Christus en door Hem met de Vader, in de kracht van de heilige Geest.
Sacramenten zijn ook momenten van diepe gemeenschap met elkaar, als kerk, als parochie, als gemeenschap van Gods kinderen. De sacramenten zijn door Christus ingesteld en aan de kerk gegeven.

Het doopsel

In Jezus Christus herboren tot nieuw leven

het_doopselNa de vreugde vanwege de geboorte van een kind, richten we ons in de viering van het sacrament van het doopsel in dankbaarheid tot God. Dat dit kind niet alleen een kind van liefhebbende ouders is, maar dat dit kind ook zijn kind is. We vieren die overgrote trouwe liefde van God; liefde die de gebrokenheid van deze wereld teniet doet. Ouders zeggen, namens het kind, ja tegen God, ja tegen een gelovige opvoeding in de geest van de Kerk. Van ouders mag dus verwacht worden dat zij proberen zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld te  geven. De peter en de meter (het mogen ook twee peters of twee meters zijn), die samen met de ouders namens het kind de doopbeloften uitspreken, dienen zelf gedoopte katholieken te zijn.
Het doopsel is een feest. We vieren het met familie en vrienden. Toch is de doopviering meer dan een familiegebeuren. Vieren we bij de geboorte het feest van de nieuwkomer in de familie, het doopsel is veel meer het feest van de nieuwkomer in de grote familie van de kerk, de parochie en ook wereldwijd. Daarom worden op veel plaatsen meerdere kinderen in één viering gedoopt. Dit is dus niet alleen vanwege priestergebrek maar ook om het “samen kerk-zijn” tot uitdrukking te laten komen.

Doopdata
Panningen:  1ste zondag van de maand (kan ook de 3de zondag)
Helden:        in overleg. Doe maar een voorstel op het opgaveformulier.
Meijel:          4de zondag van de maand
De andere parochies in overleg met de priester.

Opgave voor Helden, Panningen, Egchel, Beringe, Koningslust bij het parochiecentrum Panningen tel. 077 3071388 op maandag- woensdag- en vrijdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur.
Opgave voor Meijel en Grashoek: kapelaan Roger Maenen tel. 077 4661850 / 06 12922834
U ontvangt dan via email een info/opgave-formulier dat u invult en terug mailt.
U kunt ook online via deze site uw kind opgeven voor het doopsel: zie ‘doopsel’ per parochie.
Er is steeds een voorbereidingsbijeenkomst enkele dagen voorafgaand aan het doopsel.

De eucharistie / De H. communie

Zondag: dag van de verrijzenis – dag van de eucharistie

de_eucharistieDe eucharistie is een centraal gebeuren in het katholieke geloofsleven. Daar vieren we ons geloof en wordt “de accu van ons hart weer opgeladen” voor het dagelijks leven. Het is immers van belang dat we de liefde van God en de Blijde Boodschap van Jezus Christus in ons dagelijks leven beleven. De zondag, en de vooravond daarvan, is de dag van de verrijzenis. Daarom komen gelovigen sinds het allereerste begin juist op die dag samen voor de eucharistie, waarin de gekruisigde en verrezen Heer centraal staat. Zijn levensoffer tot leven van de wereld.
In ons parochiecluster zijn de aanvangstijden van de weekendmissen zo op elkaar afgestemd dat in iedere parochie één H. mis gegarandeerd is, ook als een van de priesters afwezig is. Als er in geval van acute nood geen eucharistie gevierd kan worden, dan kan er een woord- en communiedienst zijn.

Brood des levens
Jezus Christus noemt zichzelf ‘het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald’. Zijn Woord en zijn Sacrament – de Eucharistie – is ons geestelijk voedsel. Het verbindt ons met God en met elkaar. Als christenen willen we immers, van uit de liefde van God, in liefde met elkaar samenleven. Betekent dat dan dat je heilig moet zijn om ter communie te mogen? Nee, hoor. Allemaal zijn we soms klein en zwak en allemaal zijn we zondaars. De communie is geen beloning voor een goed gedrag, maar is vooral een bemoediging voor de zondaars! Niet voor niets is er in iedere eucharistieviering een schuldbelijdenis en bidden we voor de H. communie: ‘Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden”. En waar nodig nodigt de kerk uit tot het sacrament van boete en verzoening.
Toch is het voor ons allen goed om steeds te beseffen:  “Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer!” Zo vormen we samen de gemeenschap van gelovigen die zich laat sterken en inspireren door het Brood dat de Heer zelf is, tot nieuwe en eeuwig leven.

Eerste communie
De eerste communie wordt altijd als een groot feest gevierd en dat is het ook. “In Brood en Wijn wil Jezus bij ons zijn”, leren de kinderen bij de voorbereiding. Het gaat om Jezus en het kind. Dat Jezus ook dit kind zijn grote liefde wil geven, zoals Hij ons dat op het Laatste Avondmaal heeft gezegd. Niet eenmaal maar steeds opnieuw nodigt Hij ons uit voor deze heilige maaltijd waarin Hijzelf tot ons komt. Hij is immers gestorven maar verrezen! Hij leeft bij de Vader, maar Hij wil ook bij de mensen zijn.
Dat een kind de eerste communie doet heeft pas echt zin als die communie past bij de instelling van het gezin en bij de keuzes die ouders met en voor hun kinderen maken: de keuze om het geloof van het doopsel serieus te nemen. Dat wil dus zeggen een regelmatig kerkbezoek, dat kinderen leren bidden en dat kinderen leren om lief te hebben, trouw te zijn, te vergeven, niet te veroordelen en klaar te staan om anderen te helpen.

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt in een goede samenwerking met de ouders en de scholen. De wijze waarop kan per school of dorp verschillen. Via de scholen wordt een uitnodiging voor een ouderavond verspreid en kunnen ouders hun kind opgeven voor de communievoorbereiding.
Er worden werkgroepen van ouders geformeerd die zich inzetten voor de liturgie en voor de versiering van de kerk.

Eerste Communie data: zie per parochie
Priester eerste communievoorbereiding: Kapelaan Roger Maenen Kerkstraat 5, 5768 BH Meijel
Tel. 077 4661850 / 06 12922834 / e-mail roger.maenen@ziggo.nl

Ziekencommunie
Zij die niet meer naar de kerk kunnen komen kunnen de H. communie thuis ontvangen. Wij brengen de communie rond op de eerste vrijdag van de maand. En verder met de grote feesten en op afspraak.
U kunt zich opgeven via een van de priesters.
Het ontvangen van de communie gaat stijlvol en verzorgd als er een wit kleedje klaar ligt, een kruisje, een of twee kaarsen branden en indien mogelijk wijwater aanwezig is.

Het vormsel

In en door het vormsel brengt de heilige Geest het geloof van het doopsel tot leven

het_vormselHet vormsel heeft alles te maken met het doopsel. In het doopsel vier je dat je kind van God bent en lid bent van de kerkgemeenschap. Maar normaal gesproken is iemand bij het doopsel nog maar een kind en maken de ouders de keuze voor het doopsel. Het vormsel is de bevestiging van het doopsel maar nu vooral ook door het kind zelf dat langzaam maar zeker op de drempel van een grote wereld staat. Het kind drukt uit dat het zelf, met de hulp van God, de goede weg van het christelijk leven wil gaan. Een goed mens worden in de zin van een goed kind van God en een goed medemens. Wij mogen geloven dat God zoals eens op het eerste Pinksterfeest aan de apostelen, nu in de heilige tekens van handoplegging en zalving met chrisma, nog eens heel nadrukkelijk zijn heilige Geest aan de vormeling schenkt.
Zo kan het vormsel dan het sacrament van de christelijke volwassenheid zijn.

De vormselvoorbereiding gebeurt op school in een goede samenwerking tussen school en parochie. Zoals ook bij de eerste communie trekken de parochies samen op. Via school geven ouders hun kind bij de parochie op voor het vormsel. Op een ouderavond ontvangen ouders achtergrondinformatie over dit sacrament en worden werkgroepen geformeerd die zich bezighouden met de liturgie en met de versiering van de kerk.

Informatie voor Helden, Panningen, Egchel, Beringe en Koningslust:

Pastoor Peter van der Horst, Rochusplein 3
5988 CG Helden
Tel. 077 3071488 / 06 21202118
e-mail pet.horst@home.nl / kerkbestuur@vincentiusparochies.nl

Informatie voor Meijel en Grashoek:

Kapelaan Roger Maenen Kerkstraat 5
5768 BH Meijel
Tel. 077 4661850 / 06 12922834
e-mail roger.maenen@ziggo.nl

Vormseldata: zie per parochie

Het huwelijk

In Liefde verbonden

het_huwelijkAls twee mensen van elkaar houden en het is meer dan verliefdheid, dan beloven ze elkaar trouw. Wat er ook gebeurt, ze houden elkaar vast; daar kan niets tussen komen. Zo’n band is niet alleen belangrijk voor henzelf; het is ook belangrijk voor de gemeenschap. Daarom spreken ze hun trouwbelofte publiekelijk uit en de gemeenschap behandelt hen dan ook als echtpaar.
Als deze jonge mensen katholiek zijn zullen ze hun ja-woord ook in de kerk willen uitspreken in het sacrament van het huwelijk. Het huwelijksverbond tussen man en vrouw dat zo gesloten wordt is ook een band met God, bron van de liefde. “In goede en kwade dagen” zullen zij kracht putten uit zijn zegen. Zij beloven elkaar liefde en trouw en ook dat zij kinderen die hen worden toevertrouwd een christelijke opvoeding zullen geven.

Als je voor de kerk wilt trouwen neem dan zo vroeg mogelijk contact op en reserveer de datum en de tijd. Je ontvangt dan een informatieformulier. Ongeveer drie maanden voor de huwelijksdatum is dan het eerste gesprek met de priester die de Mis doet.

Zie verder per parochie: Huwelijk

De ziekenzalving

 

Het sacrament van zieken en stervenden

de_ziekenzalvingHet is een goede zaak dat mensen bij ernstige levensbedreigende ziekte het sacrament van de zieken ontvangen: ook wel ziekenzalving genaamd. De priester bidt dan, samen met de familie, met en voor de zieke, legt hem of haar de handen op en zalft het voorhoofd en de handen met de z.g. ziekenolie. Het is goed om te beseffen dat dit ritueel tegenwoordig het sacrament van de zieken wordt genoemd en niet meer het sacrament van de stervenden of de laatste sacramenten. Dit wil uitdrukken dat het alles met ziek-zijn te maken heeft en dus ook met beter worden, met verlichting ondervinden, met gesterkt en getroost worden. Alle reden dus om het sacrament niet langer dan nodig uit te stellen.
Als iemand weet dat hij of zij ziek is en moet gaan sterven, waarom het dan nog langer uitstellen? Tot de persoon er niets meer van beseft? Jammer toch! Neem bijtijds contact op met uw parochiepriester, dan kan er rustig een afspraak geregeld worden en hoeven de priester en ook de familie niet hals over kop, soms bij nacht en ontij, opgetrommeld te worden. In acute noodgevallen als het echt gaat om een stervende zal het natuurlijk wel zo gaan. Het kan dan immers niet anders! In zulke gevallen is het sacrament met recht het sacrament van de stervenden.

Het sacrament van de zieken kan alleen door een priester toegediend worden!
Dus niet door een diaken en ook niet door een pastoraal werker in ziekenhuis of verpleegtehuis. Wel kunnen deze, als er geen priester te vinden is, heel zinvol de gebeden van de stervenden bidden met de zieke en de familie en een ziekenzegening geven. Maar de ziekenzalving blijft voorbehouden aan de gewijde priester.

De verzoening

Het sacrament van boete en verzoening: de biecht

boete_en_verzoening

Een sacrament dat sterk in onbruik is geraakt is de biecht. Oudere mensen denken terug aan de lange rijen voor de biechtstoel en aan het rijtje dat ze opzegden. Voor velen was de biecht een niet zo prettige ervaring. Dat moet ook anders kunnen! Voor jonge mensen is de biecht het grote onbekende sacrament omdat zij er nooit meer mee zijn geconfronteerd.
Toch blijft bij mensen de behoefte bestaan aan vergeving en verzoening. Mensen beseffen de schade die het kwaad soms aanricht. Er moet iets goed gemaakt worden. “Sorry”, “Het spijt me”, en “Wil je me vergeven?” zijn belangrijke woorden voor goede menselijk verhoudingen. Wat onze fouten en tekorten met God van doen hebben, is lang niet altijd duidelijk. Als we beseffen dat God een Vader is die van ons, zijn kinderen, houdt en met ons meeleeft, dan kunnen we oog krijgen voor de relatie tot God die verstoord wordt door het kwaad, de zonde.
In een biecht(gesprek) met de priester komt dus niet alleen de relatie tot de medemens ter sprake maar ook de relatie tot God. Het kan bevrijdend werken te beseffen dat God van ons houdt zoals we zijn. Dat Hij steeds opnieuw klaar staat om te vergeven. Hij vraagt het ook van ons, zoals wij bidden in het Onze Vader: “Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”.
In een biechtgesprek is het God die vergeeft en kracht geeft om nieuwe wegen te gaan.
De relatie tot jezelf, m.a.w. hoe kijk je tegen jezelf aan, is dus ook heel belangrijk.
Als u er behoefte hebt aan een biechtgesprek dan kan dat in de biechtstoel in de kerk of op afspraak op de pastorie of bij u thuis.
Helden: tel. 077 3071488 of 06 21202118
Egchel: tel. 077 3071388 of 077 3071488
Panningen: tel. 077 3071388 Op zaterdagochtend op de pastorie tussen 10.00 en 11.00 uur
Meijel en Grashoek tel. 077 4661850
Beringe en Koningslust tel. 077 3071488 of 077 3071388

Het priesterschap

Christus de Goede Herder zoekt herders voor zijn kerk

de_wijdingJonge mensen die met de gedachte spelen om op een of andere manier actief te zijn in de kerk, willen wij graag uitnodigen om een keer te komen praten op de pastorie of thuis. Het kan zijn als vrijwilliger, maar ook als  katechist, parochiemedewerker, pastoraal werker(ster), religieus, diaken of priester.
Als je in je hart de “roeping’ voelt om meer te doen voor Christus en de kerk, laat dat goede gevoel dan niet wegzakken door de drukte van het leven van alledag, maar ga er op in. In overweging en gebed, in Bijbellezing, in gesprekken met anderen en zoek informatie.
Zonder vrijwilligers en andere medewerkers kan de kerk haar taak niet uitoefenen, maar zonder priesters kan de kerk niet leven. Priesters zijn ‘broodnodig’.

Zie verder op de website van het bisdom Roermond voor informatie over de diverse opleidingen. http://www.bisdom-roermond.nl/